Arengukava

VISIOON

Võru Lasteaed Punamütsike on hea mainega lasteaed, kus toimub kõigi osapoolte hariduslik ja sotsiaalne kasvamine.

MISSIOON

Tingimuste loomine kõigile lastele võimetekohaseks arenguks.

Lasteaia arengueesmärgid

1) Lasteaias on loodud tingimused lastele ja personalile positiivse enesetunde ja enesehinnangu saavutamiseks.

2) Lasteaias on loodud tugev administratiivne juhtimissüsteem, hinnatakse enda ja teiste väärtusi, toimib meeskonnatöö ja võetakse vastutus tehtud töö ees.

3) Laste päeva ja tegevuste planeerimisel pakutakse lastele võimalust teha valikuid, et nad seejuures kogeks eduelamusi ja õpiks oma tegevuse tulemuste eest vastutama.

4) Lasteaias on loodud soodus keskkond laste võimete arenguks, positiivsete isiksuslike omaduste väljakujunemiseks (nt tahtejõud, vastutustunne, kaaslastega arvestamine, meeskonnatöö oskus, andestamisvõime, austus, heatahtlikkus jne).

5) Lasteaias on loodud soodne keskkond suhtlemisoskuse ja teiste sotsiaalsete oskuste arenguks.

6) Lapsevanemad on aktiivsed osalejad lasteaia tegevuses. Koostöös lapsevanematega toimub lapse igakülgse arengu toetamine ja individuaalse eripära arvestamine.

7) Lasteaed on õppiv organisatsioon, mis jätkuvalt suurendab oma võimet saavutada soovitud tulemusi, võttes kasutusele uusi mõttemalle ning õppides koos õppima.