Lasteaiast

VISIOON

Võru Lasteaed Punamütsike on hea mainega lasteaed, kus toimub kõigi osapoolte hariduslik ja sotsiaalne kasvamine.

MISSIOON

Tingimuste loomine kõigile lastele võimetekohaseks arenguks.

Võru Lasteaed Punamütsike juhindub oma töös põhiväärtustestkoostöö, turvalisus, looduslähedus, tervis, lapsekesksus, hoolivus, loovus, traditsioonid, areng – õppiv organisatsioon, kohusetundlikud, heatahtlikud töötajad.

Lasteaia arengueesmärgid

1) Lasteaias on loodud tingimused lastele ja personalile positiivse enesetunde ja enesehinnangu saavutamiseks.

2) Lasteaias on loodud tugev administratiivne juhtimissüsteem, hinnatakse enda ja teiste väärtusi, toimib meeskonnatöö ja võetakse vastutus tehtud töö ees.

3) Laste päeva ja tegevuste planeerimisel pakutakse lastele võimalust teha valikuid, et nad seejuures kogeks eduelamusi ja õpiks oma tegevuse tulemuste eest vastutama.

4) Lasteaias on loodud soodus keskkond laste võimete arenguks, positiivsete isiksuslike omaduste väljakujunemiseks (nt tahtejõud, vastutustunne, kaaslastega arvestamine, meeskonnatöö oskus, andestamisvõime, austus, heatahtlikkus jne).

5) Lasteaias on loodud soodne keskkond suhtlemisoskuse ja teiste sotsiaalsete oskuste arenguks.

6) Lapsevanemad on aktiivsed osalejad lasteaia tegevuses. Koostöös lapsevanematega toimub lapse igakülgse arengu toetamine ja individuaalse eripära arvestamine.

7) Lasteaed on õppiv organisatsioon, mis jätkuvalt suurendab oma võimet saavutada soovitud tulemusi, võttes kasutusele uusi mõttemalle ning õppides koos õppima.

Hetkel töötab lasteaias 11 rühma:
3 sõimerühma:
Pesamuna, Liblikas, Mõmmik
1 sobitusrühm: Lepatriinu
7 lasteaiarühma: Sinilill, Sipelgas, Jänku-Juss, Vikerkaar, Okaskera, Päikesekiir, Kullerkupp

Lasteaias toimub ujumisõpetus, mis loob head võimalused laste füüsiliste võimete ja ujumisoskuse arendamiseks ning tervise tugevdamiseks. Lapsed saavad osaleda lasteaia tantsuringis, meisterdada puutööringi tegevustes, kord nädalas toimuvad vanemate rühmade liikumisõpetuse tegevused Võru Spordikeskuses. Lasteaias töötavad lapsevanemate poolt finantseeritavad huviringid (vt huviringid).

Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku. Keskkonnaõpetuse süvendatud toetamiseks viiakse läbi keskkonnaalaseid projekte.  Õppe-kasvatustegevuste läbiviimisel kasutatakse võimalusel õuesõppe metoodikat.

Lasteaia ühes rühmas õpetatakse võru keelt keelepesa metoodikat kasutades: kord nädalas toimub kogu lasteaiapäeva tegevus võru keeles.

Lasteaed liitus 2013. aastal projektiga “Kiusamisest vaba lasteaed” ja kahes rühmas kasutatakse seda metoodikat.

Alates 2011. aasta sügisest teeme koostööd programmiga EUROOPA NOORED: pakume noortele võimalust meie lasteaias teha vabatahtlikku tööd, sealjuures tutvuda meie riigi keele, inimeste ja kultuuriga. Euroopa vabatahtliku teenistuse eesmärgiks on arendada solidaarsust, edendada sallivust ja kodanikuaktiivsust ning tugevdada üksteisemõistmist noorte hulgas.

Meile pakub Euroopa vabatahtlik teenistus võimalust kaasata enda igapäevatöösse välisriigist tulevaid vabatahtlikke, toetades seejuures noorte igakülgset arengut ning tuues samas oma organisatsiooni uusi ideid, energiat ja töömeetodeid.