Tutvustus

Võru Lasteaed Punamütsike on koolieast noorematele lastele hoidu, arengut ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus. Õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles. Lasteaed teenindab ja annab alusharidust esmajärjekorras Võru linnas alaliselt elavatele lastele ja vabade kohtade olemasolul ning kohaliku omavalitsuse teadmisel mujal elavate vanemate lastele.

Lasteaed on ehitatud tüüpprojekti järgi 280-le lapsele ja avatud 1976. aastast.

Hetkel töötab 11 rühma

  • 3 sõimerühma;
  • 1 sobitusrühm;
  • 6 lasteaiarühma;
  • 1 liitrühm

Lasteaias toimub ujumisõpetus, mis loob head võimalused laste füüsiliste võimete ja ujumisoskuse arendamiseks ning tervise tugevdamiseks. Lapsed saavad osaleda lasteaia tantsuringis, süvendatult tegeleda muusikategevustega (rütmipillid, rahvapillid jne), meisterdada puutööringi tegevustes, kord nädalas toimuvad vanemate rühmade liikumisõpetuse tegevused Võru Spordikeskuses. Lasteaias töötavad lapsevanemate poolt finantseeritavad huviringid (vt huviringid).

Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku. Keskkonnaõpetuse süvendatud toetamiseks viiakse läbi keskkonnaalaseid projekte.  Õppe-kasvatustegevuste läbiviimisel kasutatakse võimalusel õuesõppe metoodikat.

Lasteaia ühes rühmas õpetatakse võru keelt keelepesa metoodikat kasutades: kord nädalas toimub kogu lasteaiapäeva tegevus võru keeles.

Lasteaed liitus 2013. aastal projektiga "Kiusamisest vaba lasteaed" ja kahes rühmas kasutatakse seda metoodikat.

Alates 2011. aasta sügisest teeme koostööd programmiga EUROOPA NOORED: pakume noortele võimalust meie lasteaias teha vabatahtlikku tööd, sealjuures tutvuda meie riigi keele, inimeste ja kultuuriga. Euroopa vabatahtliku teenistuse eesmärgiks on arendada solidaarsust, edendada sallivust ja kodanikuaktiivsust ning tugevdada üksteisemõistmist noorte hulgas.

Meile pakub Euroopa vabatahtlik teenistus võimalust kaasata enda igapäevatöösse välisriigist tulevaid vabatahtlikke, toetades seejuures noorte igakülgset arengut ning tuues samas oma organisatsiooni uusi ideid, energiat ja töömeetodeid.

Lasteaed juhindub oma töös järgnevatest Võru Lasteaed Punamütsike põhiväärtustest: koostöö, turvalisus, looduslähedus, tervis, lapsekesksus, hoolivus, loovus, traditsioonid, areng - õppiv organisatsioon, kohusetundlikud, heatahtlikud töötajad.