Lasteaiast

VISIOON

Võru Lasteaed Punamütsike on pidevalt arenev, uuendustele avatud, mitmekülgset liikumist väärtustav lasteaed, kus õppe- ja kasvatustöö põhineb lapsest lähtuval õpikäsitlusel.

MISSIOON

Igale lapsele on loodud tema vajadusi ja võimeid arvestav, turvaline ning arendav keskkond.

VÄÄRTUSED

Võru Lasteaia Punamütsike põhiväärtused on aluseks sellele, kuidas kollektiiv oma tööd  teeb ja areneb. Väärtused kujundavad eelistusi, hoiakuid ja hinnanguid nii otsustamisel, töötegemisel kui ka töötulemuste hindamisel.

  • Liikumine – mitmekülgselt liikudes toetame ja kujundame tervislikke eluviise.
  • Lapsest lähtumine – tagame lapsele eduelamuse ja individuaalse lähenemise, kasutades aktiivõppemeetodeid.
  • Areng – hindame elukestvat õpet, professionaalsust, innovaatilisust.
  • Turvalisus – loome kõigile osapooltele vaimselt ja füüsiliselt turvalise ning sõbraliku keskkonna.
  • Koostöö – teeme koostööd kodude ning huvigruppidega, usaldades ja tunnustades üksteist ning ühendades oma teadmised ja oskused.
  • Loovus – avastame, uurime, katsetame.

Hetkel töötab lasteaias 11 rühma:
3 sõimerühma:
Pesamuna, Liblikas, Mõmmik
1 sobitusrühm: Lepatriinu
7 lasteaiarühma: Sinilill, Sipelgas, Jänku-Juss, Vikerkaar, Okaskera, Päikesekiir, Kullerkupp

 

Lasteaias toimub ujumisõpetus, mis loob head võimalused laste füüsiliste võimete ja ujumisoskuse arendamiseks ning tervise tugevdamiseks.
Koolieelikud saavad osaleda lasteaia robootikaringis, kord nädalas toimuvad vanemate rühmade liikumisõpetuse tegevused Võru Spordikeskuses.
Lasteaias töötavad lapsevanemate poolt finantseeritavad huviringid (vt huviringid).

 

Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku. Keskkonnaõpetuse süvendatud toetamiseks viiakse läbi keskkonnaalaseid projekte.  Õppe-kasvatustegevuste läbiviimisel kasutatakse võimalusel õuesõppe metoodikat.


Punamütsikese lasteaia köögile on väljastatud alates juunist 2023. a Põllumajandus –ja Toiduameti poolt Ökomärgis „20-50% mahe“. Lastele pakutakse mahetoorainest valmistatud toitu. Mahepõllumajanduslike toodete osakaal
on arvestatud maksumuse põhjal.

 

Lasteaed liitus 2013. aastal projektiga “Kiusamisest vaba lasteaed” ja kahes rühmas kasutatakse seda metoodikat.

 

 

Alates 2011. aasta sügisest teeme koostööd programmiga EUROOPA NOORED: pakume noortele võimalust meie lasteaias teha vabatahtliku tööd, sealjuures tutvuda meie riigi keele, inimeste ja kultuuriga.

Euroopa vabatahtliku teenistuse eesmärgiks on arendada solidaarsust, edendada sallivust ja kodanikuaktiivsust ning tugevdada üksteisemõistmist noorte hulgas.
Meile pakub Euroopa vabatahtlik teenistus võimalust kaasata enda igapäevatöösse välisriigist tulevaid vabatahtlikke, toetades seejuures noorte igakülgset arengut ning tuues samas oma organisatsiooni uusi ideid, energiat ja töömeetodeid.
Vabatahtlik teenistus on noore võimalus vabatahtliku töö kaudu õppida tundma uut kultuuri ja töövaldkonda, omandada uusi kogemusi, leida sõpru ning samal ajal ka ühiskonna heaks midagi ära teha.

Avaleht

Projekti koordineeriv organisatsioon on MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing EstYes.
www.estyes.ee