Õppe- ja kasvatustegevus

Õppekasvatustöö toimub koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel välja töötatud lasteaia õppekava järgi.

Õppe-kasvatustegevuste läbiviimisel jälgitakse üldõpetuse põhimõtteid. J. Käisi järgi on üldõpetuse tuumaks kodukandi loodus ja pärimuskultuur. Kogu õpetamine on seotud üheks tervikuks teemaõppe kaudu. Millega laps vaatluse käigus on tutvunud, seda väljendatakse keeleliselt, kinnistatakse lugemispalasid käsitledes, luuletusi ja laule õppides, töötatakse läbi matemaatikas, kujutatakse mitmel viisil käega, elatakse uuesti läbi dramatiseeringutes ning mängudes.
Kuna iga lapse arengukiirus ja iseloom on erinev, siis peame tähtsaks J. Käisi teooriast tulenevat kasvatuspõhimõtet: arvestada laste individuaalsust ja toetada nende eneseväärikust.

Õppe- ja kasvatustegevus toimub kuu- ja/ või nädalategevuskavade alusel, temaatika jälgib aastaaegade vaheldumist ja looduse rütmi, rahvakalendri tähtpäevi ning päevakorda kerkinud olulisi ja lastele huvipakkuvaid teemasid.

Nädalas on:
         sõimerühmadel 2 muusikategevust ja 2 liikumistegevust,
         aiarühmadel 2 muusikategevust, 2 liikumistegevust, 2 ujumistegevust.

Kõneravi vajavad lapsed saavad abi logopeedidelt ja eripedagoogilt. 
Oleme liitunud Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga ning teeme koostööd Keskkonnainvesteeringute Keskusega.